Powered by

Според Аюрведа цялата вселена е проявление на петте основни стихии: пространство, въздух, огън, вода и земя. Всичко в природата е изградено от тях в определени съотношения. Комбинирайки се, те създават трите основни типа енергии или ДОШИ, които съществуват във всекиго и във всичко.

Както всеки има своя физиономия, така според Аюрведа, всеки човек има специфична комбинация от тези енергии. Тя определя неговия физически, мисловен и емоционален тип, неговата психофизиологична конституция или ПРАКРИТИ. Тя се определя в момента на зачатието и не се променя през целия живот. Този индивидуален баланс от енергии определя физическата конструкция, метаболизма, физическата издръжливост, предпочитанията към различни храни, начините за подържане на добро здраве, подходящия хранителен режим, характера на човека, особеностите на психиката му, предразположението към болести, изборът на лечение, прогнозата на заболяванията, продължителността на живота.

Например ако един човек с питта конституция приема питта-увеличаващи храни, това ще предизвика заболяване, свързано с прекомерно увеличаване на тази огнена доша. Докато ако човек с кафа конституция приема същите храни, това няма да доведе до никакво болестно състояние, а само ще затопли иначе студената кафа.

Според Аюрведа съществуват 7 психофизиологични типа:

1.   Вата

2.   Питта

3.   Кафа

4.   Вата-Питта

5.   Пита-Кафа

6.   Кафа-Вата

7.   Вата-Питта-Кафа

Дошите, които преобладават в нас благодарение на нашето генетично наследство, диктуват някои изисквания, свързани с храненето, с начина на живот и обкръжаващата ни среда. Ако ние разберем тези изисквания и се опитаме да ги спазваме, може да постигнем добро здраве, което да ни позволи да живеем пълноценно.


According to Ayurveda the whole universe is a manifestation of the five basic elements : space, air, fire, water and earth. Everything in nature is made of them in certain proportions. Combining, they create three main types or doshas energies that exist in everyone and in everything

Just as everyone has their individual face so, according to Ayurveda, each person has a specific combination of these energies. It determines their physical, mental and emotional type, their psychophysiological constitution or Prakriti. It is determined at the moment of conception and does not change throughout life. This individual balance of energies determines the physical constitution, metabolism, physical endurance and preferences for different foods, how to maintain good health, proper diet, a person's character, the peculiarities of the psyche, predisposition to disease, the choice of treatment, prognosis duration of life.For example, if a person with a pitta constitution accepts pitta - increasing foods this will cause disease associated with excessive growth of this fiery dosha. While if a person with kapha constitution adopts the same pitta increasing foods this  will not cause any illness, but will warm the otherwise cold kapha.

According to Ayurveda, there are seven psychophysiological types:

 1. Vata

2. Pitta

3. Kapha

4. Vata - Pitta

5. Pitta - Kapha

6. Vata - Kapha

7. Vata - Pitta - Kapha

Doshas that prevail in us because of our genetic heritage, dictate certain requirements related to nutrition, lifestyle and our environment. If we understand these requirements and try to follow them, we can achieve good health that will enable us to live more fully.


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ