Powered by
Имаме удоволствието да Ви поканим на лекциятана д-р Николай Колев - дипломиран дентален лекар. Има дългогодишен интерес към старите лечебни практики, в частност Аюрведа и Западната хербология, както и всички щадящи методи на лечение. Съчетава тези свои лечебни познания и дългогодишна практика с мощния инструмент на Медицинската астрология. 30.09.2018 11:00 ч ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски № 11 София

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ АЮРВЕДА 

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията 

на  д-р  Николай Колев -  дипломиран дентален лекар. Има дългогодишен интерес към старите лечебни практики, в частност Аюрведа и западната хербология, както и всички щадящи методи на лечение. Съчетава тези свои лечебни познания и дългогодишна практика с мощния инструмент на медицинската астрология. Тя от своя страна  дава ясни отговори на много ключови въпроси, изникващи при лечението на едно заболяване:

–     защо е възникнало, дали ще се повлияе и от какво лечение, какъв ще е изходът от него. Определя конституцията на човека, кой лечебен метод е подходящ; какво е нивото на съпротивителни сили, кои са най-слабите места у всеки.

-    как да се превантират заболявания с подходящ начин на живот, хранене, употреба на    билки, двигателен режим, специфични детоксикиращи и релаксативни практики.

Д-р Колев практикува астрология в продължение на 26 години, както западна, така и ведическа астрология (джьотиш), която се смята за най-съвършеният инструмент за декодиране на рождената карта.

   Тема на лекцията : "Аюрведа в светлината на ведическата медицинска астрология.”

На този семинар участниците ще научат нещо повече за това:

-  какви са връзките между планетите и тяхната природа и дошовия баланс и дисбаланс;

- анализ на телесната конституция на човека;

- как се прави преценка на нивото на виталитет и  подходящите лечебни практики.

- причините за заболяванията, които не са само в дисбаланса на трите доши, но имат и кармична причина.

- класификация на кармичните заболявания, как се появяват и как се лекуват.

ОЧАКВАМЕ ВИ на 30-ти СЕПТЕМВРИ 2018 г., НЕДЕЛЯ 

 ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11 

 

 ПРОГРАМА

10:30-11:00 Регистрация и представяне на участниците                                           

11:00-12:40 "Аюрведа в светлината на ведическата медицинска астология” -  лектор   д-р Николай Колев

 12:40-13:00 Аюрведичен обяд

width=605

Цена на лекцията: 10 лв.

Срещу допълнително заплащане от 10 лв, може да поръчате аюрведичен обяд.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“, на

e-mail: ayurvedabg@gmail.com  или на телефон: 0896 72 8881.   

 We are pleased to invite you to the lectureof Dr. Nikolay Kolev - a dental practitioner. Has a longstanding interest in old healing practices, in particular Ayurveda and Western herbology, as well as all the cure treatments. Combines these curative knowledge and long-standing practice with the powerful instrument of Medical Astrology. 30.09.2018 11:00 ч Tea house Str. Benkovski № 11 Sofia

We are pleased to invite you to the lecture


of Dr. Nikolay Kolev - a dental practitioner. Has a longstanding interest in old healing practices, in particular ayurveda and western herbology, as well as all the cure treatments. It combines these healing knowledge and long-standing practice with the powerful instrument of Medical Astrology. It in turn gives clear answers to many key issues emerging from the treatment of a disease:

- why it has arisen, whether it will be influenced and what treatment, what will be the outcome of it. Defines the constitution of the person, which treatment method is appropriate; what is the level of resistance, which are the weakest places in everyone.

- how to prevent illness with proper lifestyle, nutrition, herb use, motor regimen, specific detoxifying and relaxing practices.

Dr. Kolev has been practicing astrology for 26 years, both Western and Vedic Astrology (Jõojtis), which is considered the most perfect tool for decoding the birth chart.   

Theme of the lecture:


"Ayurveda in the Light of Vedic Medical Astrology."


At this seminar, participants will learn more about this:

- what are the connections between the planets and their nature and the dose balance and imbalance;

- analysis of the human constitution of a person;

- how to assess the level of vitality and appropriate healing practices.

- the causes of the diseases that are not only in the imbalance of the three doses, but also have a karmic cause.

- classification of karmic diseases, how they appear and how they are treated.

 


WE ARE WAITING AT 30 SEPTEMBER 2018, SUNDAY

 THE CHAIN ​​at "G. Benkovski "№ 11


PROGRAM

10: 30-11: 00 Registration and presentation of the participants

                                             

11: 00-12: 40 "Ayurveda in the Light of Vedic Medical Astrology" - lecturer Dr. Nikolay Kolev

 12: 40-13: 00 Ayurvedic lunch

 


Lecture price: BGN 10


An Ayurvedic Lunch can be ordered at an additional cost of 10 BGN.

 

Registration for participation can be made via the "Bulgarian Ayurveda Association": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS", on

e-mail: ayurvedabg@gmail.com or call 0896 72 8881.

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ