Powered by
Скъпи симпатизанти и последователи на Аюрведа. Каним Ви най-сърдечно на Международния ден на Йога в НДК, зала 3 на 21 юни от 10:00 часа. Наред с Йога, ще бъде представена и Аюрведа. Имаме на разположение самостоятелна зала , където ще можете да видите филм за Аюрведа и ще можем да поговорим за тази древна и млада лечебна система, близко свързана с Йога. На Ваше разположение ще бъдат 15 души от Сдружението, които ще отговарят на вашите въпроси. Негово Превъзходителство, посланикът на Индия в България, ще представи книгата на д-р Заркова "Цветна феерия на медитацията" 21.06.2016 10:00 ч НДК зала 3

Програма

Лекции:
10:00-10:45 – Д-р Антоанета Заркова – Расаяна – пормладяващи програми и билки в аюрведа. 
11:00-11:45 – Юрий Ковачев – Храната и въздействието ѝ върху психиката и физиката на човека.
12:00-12:45 – прожекция на филм за аюрведа с български субтитири; въпроси от посетителите 
13:00-13:45 – Д-р от Индия – Мястото на алтернативните лечебни системи в съвременния свят. 
14:00-14:45 – Д-р Партап Чаухан, гост от Индия – Аюрведа и злокачествените заболявания. Металните и минералните лечебни продукти.
15:00-15:45 – Анна Бакалова – лекция: Йога – система за лечение
16:00-16:45 – Гост от Индия 
17:00-17:45 – Гост от Индия 
18:00-18:45 – Представяне на книгата „Цветната феерия на медитацията“ от д-р Антоанета Заркова
19:00-19:45 – Д-р Авишек Мишра, фондация Изкуството да живееш – лекция: Аюрведа – път към здравето и баланса. 
20:00 20:30 – Въпроси от публиката; дискусия.

На деня на йога ще бъде представена книгата "Цветната феерия на медитацията".
"Книгата на д-р Заркова е едно от най-важните изследвания в областта на Йога на Изток и на Запад в последните десетилетия. Тя отразява една нова Йогическа неврологична наука, която много добре корелира със съвременната медицина и традиционните природни методи за лечение чрез Йога и Аюрведа. Тя запълва празнината между медицина и Йога, което е важно за всички тези свързани дисциплини.
Новаторската книга на д-р Заркова е важна за всеки, който се интересува от природата и ефектите на медитацията. Тя може да ни помогне да разберем как да издигнем нивото на нашето съзнание за всеобщото благото. Всички които медитират трябва внимателно да изучат нейното изследване. То разкрива много тайни на медитацията и може да ни посочи как да индивидуализираме нашата медитативна практика, така че тя да има възможно най-добрите резултати във всички аспекти на нашия живот."
Д-р Дейвид ФролиCelebrating the International Day of Yoga in Bulgaria on June 21, 2016 in Sofia National Palace of Culture 21.06.2016 10:00 ч NDK Hall 3
program
lectures:
10: 00-10: 45 - Dr. Antoinette ZARKOVA - Rasayanas - pormladyavashti programs and herbs in Ayurveda.
11: 00-11: 45 - Yuri Kovachev - food and its impact on the psyche and physique.
12: 00-12: 45 - screening of a film about ayurveda with Bulgarian subtitiri; Questions from visitors
13: 00-13: 45 - Dr. India - The place of alternative healing systems in the world today.
14: 00-14: 45 - Dr. Partap Chauhan, a guest from India - Ayurveda and malignant diseases. Metal and mineral medicinal products.
15: 00-15: 45 - Anna Bakalova - Lecture: Yoga - a system of treatment
16: 00-16: 45 - Away from India
17: 00-17: 45 - Away from India
18: 00-18: 45 - Presentation of the book "colorful pageant of Meditation" by Dr. Antoinette ZARKOVA
19: 00-19: 45 - Dr. Avishek Mishra, Art of Living Foundation - Lecture: Ayurveda - the way to health and balance.
20:00 20:30 - Questions from the audience; discussion.
On the day of yoga will be presented the book "colorful pageant of meditation."
"The book of Dr. ZARKOVA is one of the most important studies in the field of Yoga in the East and the West in recent decades. It reflects a new yogic neurological science that very well correlated with modern medicine and traditional natural methods of healing through Yoga and Ayurveda. It bridges the gap between medicine and Yoga, which is important for all such related disciplines.
The innovative book Dr. ZARKOVA is important for anyone who is interested in nature and the effects of meditation. It can help us understand how to raise the level of our consciousness for the common good. All who meditate should carefully study its study. It reveals many secrets of meditation and can indicate how we personalize our meditation practice, so that it has the best possible results in all aspects of our lives. "
Dr. David Fraywley


Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ