Powered by
На този семинар участниците ще научат нещо повече за това: - Кои са първите симптоми , че организма ни е претоварен с токсини. - Кожата като „ огледало” на състоянието на вътрешните органи и системи. - Как кожата ни дава „сигнали” за здравословните ни проблеми. - Методи за пречистване и лечение. 26.10.2014 12:00 ч. ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски” № 11

 

 ПРОГРАМА

                                                                                         

12:00-13:00 Регистрация и Аюрведичен обяд

13:00–14:15 Токсините и проявата им като кожни заболявания

                  /Лектор: н.с.І ст. д-р  А. Заркова /

 

 

Цена на лекцията:  8 лв.

 

Срещу допълнително заплащане от 10 лв., можете да поръчате аюрведичен обяд,  включващ супа, основно ястие и десерт.

Записване за участие може да направите през страницата на „Българско сдружение аюрведа”: http://www.ayurvedabg.info/activities/ - „АКТУАЛНИ СЕМИНАРИ“ или на телефон: 0896 72 8881.    

 

КАКВО Е АЮРВЕДА

 

Аюрведа е най-древната лечебна система в света от 5000 години, като част от културната и духовна традиция на Индия. Думата Аюрведа е на санскрит и произлиза от "аю", което означава живот, и "веда", което означава знание, т.е. наука за живота. Аюрведа е система за лечение, профилактика и дълголетие. Основните средства, с които си служи са: подправки, храни, билки, масла, скъпоценни камъни.  Методите, които използва са: диета, промени в начина на живот, детоксикация на организма, парни сауни с билкови отвари, лечебни вани, йога, дихателни упражнения, мантри, медитация.

Основната цел на Аюрведа е изкореняването на болестите, които са пречка в живота на човека в неговите 4 основни аспекта: изпълняване на задълженията (дхарма), придобиването на богатство (артха), удовлетворяването на желанията (кама) и постигане на освобождение (мокша).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ

 

Н.с. І ст. д-р Антоанета Заркова работи в Националната болница по хематология в кабинет по хемостазеология. Има защитена специалност по вътрешни болести.

От 2001 г. практикува Аюрведична медицина в създадения от нея диагностичен, лечебен и образователен Аюрведичен център.

Специализирала е в:

·         Тибия Колидж - филиал на Делхийския университет

·         Аюрведичния лечебен и изследователски център на доктор Навиин Гупта в Делхи

·         Аюрведичния център на д-р Сунил Джоши, Нагпур |, Индия

·         Националния институт по Аюрведа в Джайпур, Индия

·         Курс по лечение с мантри при д-р Дейвид Фроли, директор на Американския институт за ведически изследвания, проведен в Щвейцария.

         От 2007 г. Аюрведичен център - София предлага три годишно обучение по Аюрведа, съвместно с Европейския институт за ведически изследвания и Националния институт по Аюрведа в Джайпур.In this workshop participants will learn more about: - What are the first signs that our body is overloaded with toxins. - Skin as a "mirror" of the state of internal organs and systems. - How our skin gives "signals" for health problems. - Methods for the purification and treatment. 26.10.2014 12:00 ч. Tea house "Str. Benkovski "№ 11
PROGRAM 
                                                                                          
12: 00-13: 00 Registration and lunch Ayurveda 
13: 00-14: 15 Toxins and the event as a skin disease 
                   / Speaker: n.s.І. Prof. Dr. A. ZARKOVA / 
 
 

Price of the lecture: 8 lev 

An additional fee of 10 lev, you can order ayurvedic lunch includes soup, main course and dessert. 
 
Enrollment can do in page "Bulgarian Association ayurveda": http://www.ayurvedabg.info/activities/ - "CURRENT SEMINARS" or by calling 0896 72 8881. 

WHAT IS AYURVEDA 

Ayurveda is the oldest healing system in the world 5000 years ago, as part of the cultural and spiritual tradition of India. The word Ayurveda is Sanskrit and comes from "au", which means life and "veda" meaning knowledge, ie life science. Ayurveda is a system of healing, prevention and longevity. Main tools it uses are: spices, foods, herbs, oils, gemstones. Methods used are: diet, changes in lifestyle, detoxification of the body, herbal steam saunas, therapeutic baths, yoga, breathing exercises, mantras and meditation. 
The main aim of Ayurveda is the eradication of diseases that prevent the lives of people in its four main aspects: the honoring of obligations (dharma), the acquisition of wealth (artha), satisfaction of desires (kama) and achieve liberation (moksha). 

INFORMATION LEADING 

Researcher Prof.. Dr. Antoinette ZARKOVA worked at the National Hospital in hematology office in hemostazeologiya. There are specialist in internal medicine. 
Since 2001 practicing Ayurvedic medicine created her diagnostic, therapeutic and educational Ayurvedic Center. 
Specialized in: 
• Tibi College - branch of Delhi University 
• ayurvedic treatment and research center Naviin Dr. Gupta in Delhi 
• Ayurvedic Center Dr. Sunil Joshi, Nagpur |, India 
• National Institute of Ayurveda in Jaipur, India 
• Course of treatment with mantras Dr. David Frollo, director of the American Institute of Vedic Studies, held in Switzerland. 
          2007 Ayurvedic Center - Sofia offers a three year training in Ayurveda, with the European Institute of Vedic Studies and the National Institute of Ayurveda in Jaipur.
Google Преводач за фирми:Преводачески инструментариумПреводач на уебсайтовеТърсене на световни пазари
Всички езици Сортиране  
ТОКСИНИТЕ И ПРОЯВАТА ИМ КАТО КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Toxins and their manifestations as skin DISEASESРегистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ