Powered by
09.12.201812.30ЧАЙНАТА на ул. “Г. Бенковски" № 11 София

П о к а н а

За Общо годишно събрание на Сдружение

”Българско Сдружение Аюрведа”

 

 Управителният съвет на Българско Сдружение Аюрведа кани своите членове на Общо годишно събрание, което ще се проведе на 09.12.2018 год. /неделя/ от  12.30 ч. в „Чайната” на ул. „Г.Бенковски” # 11, гр.София при следния дневен ред:

 

1.   Отчет за дейността на БС Аюрведа през 2018 год. – докладва д-р А. Заркова

2.   Финансов отчет на БСА за 2018 год.- докладва Славка Гайдова

3.   Доклад за дейността на Контролния съвет за 2018 год. – докладва Юрий Ковачев

4.   Програма за дейността на БСА за 2019 год.- докладва д-р А.Заркова

5.   Финансов план за дейността за БСА за 2019 год. – докладва Христина Иванова

6.   Обсъждане на предложение за удължаване на мандата на Управителния и Контролния съвети във връзка с пререгистрацията на Сдружението съгласно промените в ЗЮЛНЦ.

7.   Разни

 

 

 

 

08.11.2018 година

Гр.София
09.12.201812.30Tea house Str. Benkovski № 11 Sofia

Invitation


For General Annual Meeting of the Association


"Bulgarian Ayurveda Association"


 


 The Board of Directors of the Bulgarian Association Ayurveda invites its members to the General Assembly, which will take place on 09.12.2018 / Sunday / at 12.30 in the Tea House on G.Benkovski St. # 11 in Sofia at the following agenda:


 


1. Activity report of BS Ayurveda in 2018 - reported Dr. A. Zarkova


2. Financial Report of BAS for 2018 - reported Slavka Gaidova


3. Report on the activity of the Control Board for 2018 - reported Yuri Kovachev


4. Activity Program of BAS for 2019 - reported Dr. A.Zarkova


5. Financial plan for the activity of BAS for 2019 - reported Hristina Ivanova


6. Discussion of a proposal for extending the mandate of the Management and Control Boards in connection with the re-registration of the Association in accordance with the amendments to the Law on Non-Profit Legal Entities.


7. Miscellaneous


 


 


 


 


08.11.2018


Sofia city

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ