Powered by

Изтегли Заявление за членство

 ЧЛЕНСТВО

 1.Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които приемат устава му и споделят и желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. 

2. Членството в Сдружението може да бъде пълноправно, асоциирано или почетно.

Придобиване на членство

Членството в Сдружението е доброволно.

1. Приемането на редовни членове се извършва от Управителния съвет на Сдружението.

2. Кандидатът подава писмено заявление до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Към молбата се прилагат документи, които удостоверяват наличието на следните изисквания за пълноправно членство:

     - кандидатът е асоцииран член в продължение на не по-малко от две години, към момента на подаване на молбата за приемането му за пълноправен член,

     - преминато Аюрведично обучение поне 100 часа,

     - активно участие в дейността на Сдружението,

     - редовно плащане на членския внос.

3. Редовното членство се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

4. Учредителите на Сдружението стават автоматично негови пълноправни членове.

5. Приемането на асоциирани членове се извършва от Управителния съвет на Сдружението.

6. Кандидатът за асоцииран член следва да подаде молба до Управителния съвет, като в молбата следва да мотивира желанието си за членство и да декларира, че е запознат с Устава и го приема и че споделя философията и ценностите на Аюрведа.

7. Асоциираното членство възниква от момента на решението на Управителния съвет за приемането на асоциирания член.

8. За почетен член на сдружението може да бъде избрано всяко физическо лице (български гражданин или чужденец) с особен принос и заслуги в осъществяването на целите на сдружението и развитието на неговата дейност.

9. Почетните членове на Сдружението се избират от Общото събрание по мотивирано предложение на Управителния съвет.

10. Всеки член на Сдружението може да направи предложение до Управителния съвет за избиране на почетен член.

11. Почетните членове не плащат членски внос и нямат право на глас в Общото събрание.

12. Почетното членството се счита от момента на решението за приемане от Общото събрание.

Права и задължения на членовете

1. Права на членовете

Пълноправните членове на Сдружението имат следните права:

- да участват в дейността на Сдружението;

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да правят предложения за развитие дейността на Сдружението;

- да избират и да бъдат избирани в органите и структурите на Сдружението;

-да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав;

- право на глас в органите на управление на Сдружението.

2. Асоциираните членове на Сдружението имат следните права:

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да участват в дейността на Сдружението;

- да правят предложения за развитие дейността на Сдружението;

- да присъстват на заседания на Общото събрание;

- право на съвещателен глас при гласувания на решения от Общото събрание.

Задължения на членовете на сдружението:

1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

3. Да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му или го злепоставят;

4. Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски внос;

5. Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

6.Да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на закона и Устава.

 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява правата и да изпълнява задълженията им, които не са с оглед на личността. Упълномощаването се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

 За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 Членството в Сдружението се прекратява:

- с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;

- със смъртта или поставяне под пълно запрещение;

- с изключване;

- с прекратяване на Сдружението;

- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

 Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

-  нарушава предвидените в чл. 12 задължения;

- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

 Изключен член на Сдружението поради нарушение на член 12, т.4 може да възстанови еднократно членството си, като подаде заявление до Управителния съвет и след неговото решение заплати членския си внос за пропуснатите години

 Отпадането настъпва, когато член на Сдружението:

- не е внасял членския си внос в продължение на две години;

- не е присъствал на повече от две последователни заседания на Общото събрание в рамките на една година без уважителна причина;

- не е участвал в дейността на Сдружението за повече от две години без уважителна причина.

- Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението. Прекратяването на членството настъпва от момента на уведомяване на Общото събрание и отразяването му в документацията на Сдружението.

 При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да изплати дължимите имуществени вноски за периода на членството му.

Изтегли Заявление за членство

http://www.ayurvedabg.info/var/docs/Application_Form_BAА.doc

Download Application Form

MEMBERSHIP

1.Members of the Association may be able individuals who accept its articles and share the objectives of the association and are willing to contribute to their fulfillment.

2. Membership in the Association may be full, associate or honorary.

Acquisition of membership

Membership in the Association is voluntary.

1. The adoption of the regular members shall be made by the Board of the Association.

2. The applicant should submit a written request to the Board, in which they declare that they are aware of and accepts the prescriptions of this Charter. The application shall be accompanied by documents certifying that the following requirements for membership are met:

     - The applicant is an associate member for at least two years at the time of application for admission to become a full member

     - Undergone ayurvedic training for at least 100 hours

     - Active participation in the activities of the Association,

     - Regular payment of dues.

3. Regular membership is acquired from the date of the decision of the Board.

4. The founders of the Association automatically become full members.

5. Adoption of associate members shall be made by the Board of the Association.

6. Candidates for associate membership should submit an application to the Board and provide reasons for their desire for membership. And also declare that they are familiar with the Charter and that they accept and shares the philosophy and values of Ayurveda.

7. Associate membership arises from the time of the decision of the Board to adopt an associate member.

8. For an honorary member of the association each individual can be selected( Bulgarian citizen or foreigner) with special contributions and achievements in the implementation of the objectives of the association and the development of its activities.

9. Honorary members of the Association shall be elected by the General Assembly on a reasoned proposal by the Management Board.

10. Each member of the Association may make a proposal to the Board for the election of honorary member.

11. Honorary members do not pay dues and are not allowed to vote in the General Assembly.

12. Honorary membership shall be considered from the time of the decision for adoption by the General Assembly.

Rights and obligations of members

1. Rights of Members

Full members of the Association have the following rights:

- Participate in the activities of the Association;

- Be informed about its activities ;

- To make proposals for the development of the Association ;

- To vote and to be elected to the bodies and structures of the Association;

- to benefit from the results of the activities of the Association under the provisions of this Charter ;

- Right to vote in the management bodies of the Association.

2. Associate Members of the Association have the following rights:

- Be informed about its activities ;

- Participate in the activities of the Association;

- To make proposals for the development of the Association ;

- To attend meetings of the General Assembly;

- An advisory voting decisions of the General Assembly.

Obligations of members of the Association:

1. Comply with the rules of this Charter and to implement the decisions of the governing bodies of the Association;

2. To participate in the Association's activities and work for the realization of its objectives ;

3. To raise the prestige of the Association to help increase its property and not to carry out actions and inactions that contradict the objectives or compromise it ;

4. Pay membership fees in accordance with this Charter;

5. To fulfill commitments to solve specific problems in due time and appropriate manner;

6.Date not use in any way the Association for purposes contrary to the law and the Constitution.

 Membership rights and obligations are not transferable and are not transferred to other persons in the case of death or termination.

 Members of the Association have the right to authorize a third party to exercise the rights and perform their duties where appropriate. The authorization shall be in writing and shall take effect upon written notification to the Board. In these cases, they are responsible for the breach of their obligations by the authorized person.

 The association 's members are responsible only to the extent provided in this Charter of property payments and creditors are not allowed to enforce penalties that are above these sums.

Termination of Membership

 Membership in the Association shall be terminated :

- By a written statement addressed to the Board of the Association;

- Death or placing under judicial disability ;

- Exclusion ;

- With the termination of the Association;

- In case of failure due to pay fees and systematical non-participation in the activities of the Association.

 Member of the Association may be expelled by decision of the Board when:

- Violates laid down in Art. 12 obligations;

- Perform other actions that make continued membership in the Association incompatible.

 Previously expelled member of the Association for breach of Article 12, item 4 can regain membership by applying to the Board and paying the fees for the missed years

 Dropping out occurs when a member of the Association:

- Did not import dues for two years ;

- Did not attend more than two consecutive sessions of the General Assembly within one year without a good reason ;

- Was not involved in the Association for more than two years without good reason.

- The above circumstances are established by the Board on the documents of the Association, who reports the eliminations to the General Assembly and reflects them in the records of the Association. Termination of membership comes from the time of notification of The General Assembly and its registration in the records of the Association.

 Upon termination of membership, the association shall not return the property contributions. Upon termination the former member of the Association is obliged to pay the due penalty payments for the period of membership.

Download Application Form

Регистрационна форма:

НОВИНАР

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

ПОЛЕЗНО

СЪБИТИЯ