Сдружението - Българско сдружение аюрведа

Полезно

1. Випака, след-смилателният вкус на храните, билките и емоциите.

Влиянието му върху вътрешната среда на организма и значението му за здравето и болестите. Ролята му в лечебните стратегии на аюрведа.

Повече ››

2. ГЕНЕТИКАТА НА БЪЛГАРИТЕ

Имаме удоволствието да Ви представим лекцията на професор д-р Иво Кременски, генетик номер едно на България. завеждащ генетична лаборатория в Медицинския университет; до 2011 завеждащ Националната генетична лаборатория; до 2014 национален консултант по медицинска генетика

Повече ››

3. Списък на подарени книги от AYUSH и Посолството на Индия в България.

Скъпи приятели, на 21 юни- Международният ден на йога получихме дарение от AYUSH и посолството на Индия в България. Предоставяме ви списъка.Книгите, които са в един екземпляр първо ще се сканират, а тези които са в повече от един екземпляр, ще се предоставят направо на членове на Сдружението, които са плащали редовно членския си внос. Периодът за четене ще бъде два месеца, след което книгата трябва да се върне.

Повече ››

4. МЕДИТАЦИЯТА ПРЕСТРУКТУРИРА СЪЗНАНИЕТО

Характерни за медитацията са бавните ТЕТА и ДЕЛТА -вълните с честота съответно 4 – 7 Hz и 0,5 – 4 . Те се наблюдават и в различните фази на съня.

Повече ››

Сдружението - членство

Изтегли "Заявление за членство" ...
 
ЧЛЕНСТВО
 

1.Членове  на Сдружението могат да бъдат  дееспособни физически лица, които  приемат устава  му и споделят  и желаят да допринесат за  постигане целите на сдружението. 

2. Членството  в Сдружението може да бъде  пълноправно, асоциирано или почетно.

Придобиване на членство

Членството  в Сдружението е доброволно.

1. Приемането  на редовни членове се извършва  от Управителния съвет на Сдружението.

2. Кандидатът  подава писмено заявление до  Управителния съвет, в което  декларира, че е запознат и  приема разпоредбите на настоящия Устав. Към молбата се прилагат документи, които удостоверяват наличието на следните изисквания за пълноправно членство:

      - кандидатът  е асоцииран член в продължение  на не по-малко от две години, към момента на подаване на  молбата за приемането му за пълноправен член,

      - преминато  Аюрведично обучение поне 100 часа,

      - активно  участие в дейността на Сдружението,

      - редовно  плащане на членския внос.

3. Редовното  членство се придобива от датата  на решението на Управителния  съвет.

4. Учредителите на Сдружението стават автоматично негови пълноправни членове.

5. Приемането  на асоциирани членове се извършва  от Управителния съвет на Сдружението.

6. Кандидатът  за асоцииран член следва да  подаде молба до Управителния  съвет, като в молбата следва  да мотивира желанието си за членство и да декларира че е запознат с Устава и го приема и че споделя философията и ценностите на Аюрведа.

7. Асоциираното  членство възниква от момента  на решението на Управителния  съвет за приемането на асоциирания  член.

8.  За  почетен член на сдружението може да бъде избрано всяко физическо лице (български гражданин или чужденец) с особен принос и заслуги в осъществяването на целите на сдружението и развитието на неговата дейност.

9. Почетните  членове на Сдружението се  избират от Общото събрание по мотивирано предложение на Управителния съвет.

10. Всеки  член на Сдружението може да  направи предложение до Управителния  съвет за избиране на почетен  член.

11. Почетните  членове не плащат членски  внос и нямат право на глас  в Общото събрание.

12. Почетното  членството се счита от момента  на решението за приемане от Общото събрание.

Права и задължения на членовете

1. Права на членовете

-  Пълноправните  членове на Сдружението имат  следните права:

- да участват  в дейността на Сдружението;

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да правят  предложения за развитие дейността  на Сдружението;

- да избират  и да бъдат избирани в органите  и структурите на Сдружението;

-да се  ползват от резултатите от  дейността на Сдружението съгласно  разпоредбите на този Устав;

- право на  глас в органите на управление  на Сдружението.

2.  Асоциираните  членове на Сдружението имат  следните права:

-  да бъдат  информирани за неговата дейност;

- да участват  в дейността на Сдружението;

- да правят предложения за развитие дейността на Сдружението;

- да присъстват  на заседания на Общото събрание;

- право на  съвещателен глас при гласувания  на решения от Общото събрание.

Задължения  на членовете на сдружението:

1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

2. Да участват  в дейността на Сдружението  и да работят за осъществяване  на целите му;

3. Да издигат  авторитета на Сдружението, да  спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му или го злепоставят;

4.  Да  внасят в срок предвидените  в настоящия Устав членски  внос;

5. Добросъвестно  и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

6.Да не  използват по какъвто и да  е начин Сдружението за цели, противоречащи на закона и  Устава.

 Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 Членовете  на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява правата и да изпълнява задълженията им, които не са с оглед на личността. Упълномощаването се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

 За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 Членството  в Сдружението се прекратява:

- с едностранно  писмено волеизявление, отправено  до Управителния съвет на Сдружението;

- със смъртта  или поставяне под пълно запрещение;

- с изключването;

- с прекратяване  на Сдружението;

- при отпадане  поради невнасяне на установените  имуществени вноски и системно  неучастие в дейността на Сдружението.

 Член  на Сдружението може да бъде  изключен с решение на Управителния  съвет, когато:

-   нарушава  предвидените в чл. 12 задължения;
- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

 Изключен  член на Сдружението поради  нарушение на член 12, т.4 може да  възстанови еднократно членството  си, като подаде заявление до Управителния съвет и след неговото решение заплати членския си внос за пропуснатите години

 
 Отпадането настъпва, когато член на Сдружението:
- не е внасял членския си внос в продължение на две години;
- не е присъствал на повече от две последователни заседания на Общото събрание в рамките на една година без уважителна причина;

- не е участвал в дейността на Сдружението за повече от две години без уважителна причина.

- Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението. Прекратяването на членството настъпва от момента на уведомяване на Общотото събрание и отразяването му в документацията на Сдружението.

 При прекратяване  на членството, Сдружението не  дължи връщане на направените  имуществени вноски. Прекратилия  членството си член на Сдружението  е длъжен да изплати дължимите  имуществени вноски за периода  на членството му.

Новинар

Запишете се за актуална информация направо в електронната Ви поща.

Регистрирай ме
Събития